Afspraken en regelingen

Wij zijn een openbare school. Wij staan open voor elke leerling, elke levensovertuiging of religie. Wij verlangen van alle leerlingen en medewerkers dat zij met respect voor elkaars persoon, levensovertuiging, religie, afkomst, seksuele voorkeur of geslacht, met elkaar omgaan en elkaar beter leren kennen.

Dit alles in een prettige, vertrouwde sfeer waarbij wij ervan uitgaan dat het samenkomen van veel verschillende visies en culturen, een verrijking van ieder individu is en ook een goede voorbereiding op de maatschappij. Ook in de maatschappij krijgen onze leerlingen met veel uiteenlopende mensen te maken.

Veiligheid

Om goed te kunnen werken moet iedereen zich op school thuis voelen. De school moet veilig zijn. Veilig, zodat een ieder zichzelf kan zijn en niet bang hoeft te zijn of zich onzeker hoeft te voelen. Daarnaast moeten leerlingen en medewerkers zich ook fysiek veilig voelen. Ongeveer tien medewerkers van de school hebben een cursus voor bedrijfshulpverlening gevolgd. Zij kunnen eerste hulp verlenen bij ongelukken en zijn getraind in het ontruimen van het gebouw in geval van calamiteiten.

Wat zijn de basisregels in de school?

  • Respecteer elkaar. Draag eraan bij dat iedereen elke dag met plezier naar school kan gaan en in zijn waarde wordt gelaten.
  • Respecteer de omgeving (in en om de school). Zorg dat iedereen zich prettig kan voelen in een schone en veilige omgeving. Daarbij hoort ook respect voor elkaars eigendommen.
  • Respecteer werksfeer en werklust. Help eraan mee dat iedereen zo goed mogelijk kan werken in een rustige omgeving.
  • Respecteer gemaakte afspraken. Een goede samenwerking slaagt alleen als iedereen zich aan gemaakte afspraken houdt.
  • Respecteer je gezondheid. De school wil bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van haar leerlingen en medewerkers. Daarom zijn er regels tegen het gebruiken van alcohol, tabak en drugs.

Wat te doen in geval van ongewenst gedrag?

Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag (zoals pesten, geweld, bedreiging, (seksuele) intimidatie, ongewenste intimiteiten of discriminatie), dan kan de leerling en/of de ouder(s) terecht bij zijn mentor of de contactpersoon op school. Samen komen we tot een aanpak op maat voor het probleem.

Meldcode NUOVO scholengroep

Als school dragen we zorg voor een veilige werk- en leeromgeving voor onze leerlingen en medewerkers. Daarnaast zijn we wettelijk verplicht om actief te handelen bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Deze handelingen zijn erop gericht dat leerlingen die te maken hebben met een vorm van huiselijk geweld of mishandeling hierbij snel passende hulp kunnen krijgen zodat er een einde komt aan de situatie.

In de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van NUOVO scholengroep is vastgelegd wat we daarin van onze medewerkers verwachten, welke stappen de school daarin onderneemt en welke partners daarbij zijn betrokken. De Meldcode heeft betrekking op alle vormen van geweld in de huiselijke situatie, zoals mishandeling, seksueel geweld, genitale verminking en eergerelateerd geweld. Tot kindermishandeling wordt ook gerekend het getuige zijn van huiselijk geweld.

Bekijk de Meldcode op de website van NUOVO scholengroep.

Klachtenregeling NUOVO Scholengroep

NUOVO heeft een klachtenregeling. Die geldt ook voor leerlingen, ouders en medewerkers van Ithaka.
Ook heeft NUOVO een extern vertrouwenspersoon aangesteld.

U vindt de regeling en informatie over de externe vertrouwenspersoon op http://www.nuovo.eu/documenten.