Publicaties

Op deze pagina vindt u publicaties van Ithaka ISK of externen die te maken hebben met onze school en/of onderwijs.

Brochure Expertisecentrum: Yes! Een nieuwkomer in de klas

Er start een leerling afkomstig van Ithaka ISK... wat dan? Deze leerling is op latere leeftijd naar Nederland gekomen, wat betekent dat hij/zij de Nederlandse taal zich nog machtig aan het maken is. Wat kun je doen om deze leerling, net als ander leerlingen, goed op te vangen en kansen te bieden?

In onze brochure gaan we in op de pedagogische en didactische uitdagingen die de begeleiding van nieuwkomersleerlingen vragen.

Onderzoeksverslag Ithaka ISK: Verzuim leerlingen 2018-2019

Download hier het verslag

Brochure VO-Raad: Maatwerk voor nieuwkomersleerlingen

De VO-raad heeft een brochure gepubliceerd met de titel 'Meer kansen met maatwerk voor nieuwkomersleerlingen'. Deze brochure biedt scholen handvatten voor het ontwikkelen van onderwijs op maat voor nieuwkomersleerlingen, die na de Internationale Schakelklas (ISK) instromen in het VO. De brochure bevat onder meer goede voorbeelden van scholen die succes boekten met hun aanpak, en een overzicht van de huidige wet- en regelgeving als het om maatwerk voor deze leerling gaat. Download de brochure hier.

Artikel tijdschrift Les #206 mei 2018:  De docent maakt het verschil. Een pleidooi voor ontwikkeling van het ISK-onderwijs over de volle breedte

Het ISK-onderwijs kan en moet beter, stelt de Onderwijsraad begin 2017. Maar wat is beter? Het is verleidelijk om procedures in te richten en te stroomlijnen. Dat kan zeker helpen, maar raakt het belangrijkste niet te veel op de achtergrond? De kwaliteit van onderwijs hangt sterk samen met de kwaliteit van de docent. Maar over welke kwaliteiten moet nu juist een ISK-docent beschikken? Met dit artikel wil Douwe Brouwer, directeur Ithaka, een aanzet geven tot een bezinning op de ontwikkelingsrichting van de ISK’s, waarin naar zijn mening de pedagogische rol van de docent doorslaggevend is.
Artikel lezen >>

Notitie Ithaka ISK - Herbezinning Positionering

De vluchtelingenstromen in Europa gaan onmiskenbaar gevolgen hebben voor het onderwijs in Nederland. Wat betekent dit voor het onderwijs aan anderstaligen in het VO? Welke problematiek speelt er en wat vormt een mogelijke oplossing?
Notitie lezen >>

Convenanten rondom Ithaka ISK

De Nuovo Scholengroep en Ithaka Internationale Schakelklassen zijn met gemeentes, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in de regio een samenwerking overeengekomen rondom de ISK als regionale voorziening.

Convenant met schoolbesturen bekijken >>

Convenant met gemeentes bekijken >>